Nuostatai

PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-102
JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai)
reglamentuoja Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos (toliau – mokykla) teisinę formą,
priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę,
mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį
pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų
išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų
priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir
finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, mokinių priėmimo į mokyklą tvarką,
reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla,
trumpasis mokyklos pavadinimas – A. Raudonikio meno mokykla, mokykla įregistruota Juridinių
asmenų registre, kodas 190566860.
3. Mokyklos įsteigimo data – 1965 m. Joniškio vaikų muzikos mokykla. 1988 m. atidarytas
Dailės skyrius. 1989 m. įsteigtas filialas Žagarėje. 1993 m. atidarytas Choreografijos skyrius.
1994 m. pakeistas mokyklos pavadinimas – Joniškio meno mokykla.
4. Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė – Joniškio rajono savivaldybės biudžetinė
įstaiga.
5. Mokyklos savininkė – Joniškio rajono savivaldybė.
6. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Joniškio rajono
savivaldybės taryba. Joniškio rajono savivaldybės tarybos kompetenciją įgyvendinti mokyklos
savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, kiti Lietuvos
Respublikos teisės aktai.
7. Mokyklos buveinė – Vilniaus g. 14, Joniškis.
8. Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio
ugdymo mokykla.
9. Mokyklos paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla,
kitos paskirtys: neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla, neformaliojo vaikų
švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla, neformaliojo vaikų švietimo grupės teatrinio
ugdymo mokykla.
10. Mokymo kalba – lietuvių.
11. Mokymo formos – dieninė, vakarinė.
12. Mokykloje vykdomos muzikos, dailės, choreografijos, dramos (teatro) kryptingo ugdymo
programos.
13. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:
13.1. Ugdytiniui, baigusiam kryptingo (išplėstinio) ir mėgėjų ugdymo programas, išduodama
mokyklos pažyma.
13.2. Ugdytiniui, baigusiam pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas (bazinis
kursas), išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikų
švietimo pažymėjimas.
13.3. Ugdytiniui, išvykstančiam į kitą to paties profilio mokyklą, išduodama pažyma apie
programų įvykdymą.
14. Mokykla turi Žagarės filialą.
15. Filialo pavadinimas – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialas.2
16. Filialo įsteigimo data – 1989 m. lapkričio 23 d.
17. Filialo buveinė – Jaunimo g. 3, Žagarė, Joniškio rajono savivaldybė.
18. Mokymo kalba – lietuvių.
19. Mokymo formos – dieninė, vakarinė.
20. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialas vykdo muzikos, dailės
ir teatro kryptingo ugdymo programas.
21. Mokykla turi padalinį – Atvirą jaunimo centrą, kuris savo veiklą grindžia mokyklos
direktoriaus patvirtintais nuostatais. Atviro jaunimo centro buveinė – Vilniaus g. 14, Joniškis.
22. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir savo
pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose,
atributiką. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro,
socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
23. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
24. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
24.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – kitas mokymas, kodas 85.5;
24.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
24.2.1. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
24.2.2. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
24.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
24.2.4. kita leidyba (kodas 58.19);
24.2.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20
25. Mokyklos veiklos tikslai:
25.1. per kompetencijų įgijimą teikti kokybišką, atitinkantį ugdytinių (vaikų, jaunimo,
suaugusiųjų) meninio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius ugdymą, sudaryti sąlygas įgyti
menines bendrakultūrines kompetencijas per muziką, šokį, dailę, teatrą ir kitus menus ir aktyvinti
rajono jaunimo kultūrinį gyvenimą;
25.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti
aktyviais visuomenės nariais;
25.3. gerinti jaunų žmonių laisvalaikio užimtumo kokybę Joniškio rajono savivaldybėje,
padėti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, plėsti jaunų žmonių
savirealizacijos galimybes taikant atviro darbo su jaunimu principus.
26. Mokyklos uždaviniai:
26.1. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, sukurti palankų psichologinį klimatą ir
ugdymo(si) edukacinę erdvę, užtikrinti ugdymo kokybę;
26.2. individualizuoti ugdymo programas, sudarant sąlygas ugdytiniams pasirinkti savo
polinkius, gabumus ir siekius atitinkančią meninio ugdymo programą;
26.3. puoselėti prigimtines menines ugdytinio galias (intelektines, emocijų, valios, fizines),
lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
26.4. pažinti, atskleisti, lavinti ir plėtoti meninius individualius gebėjimus ir talentą per
meninę veiklą ir integracinius menų dalykų projektus;
26.5. sudaryti sąlygas priimtiems į mokyklą ugdytiniams įgyti meninės brandos pagrindus,
plėtojant kompetencijas per individualų saviraiškos poreikio tenkinimą bei padėti užtikrinti jų
tęstinumą aukštesnio profilio meno ugdymo institucijose;
26.6. rengti asmenį atsakingam savarankiškam gyvenimui, padėti jam išplėtoti savo
prigimtines kūrybines galias;
26.7. mokyti suprasti bendražmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti gyvenimą;3
26.8. saugoti tautinę tapatybę, perteikiant mokiniams tautinės kultūros pagrindus, Europos ir
pasaulio humanistines kultūros vertybes;
26.9. spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš
kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų
poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos,
integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;
26.10. sudaryti sąlygas saugiai leisti laisvalaikį, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą,
jaunimui kuriant naujas jaunimo užimtumo formas;
26.11. tobulinant ir ieškant naujų būdų vykdyti prevencinę veiklą per socializaciją ir
saviraišką;
26.12. telkti ir ugdyti jaunimą, užtikrinti jo užimtumą skatinant prasmingas ir visuomenei
naudingas veiklas.
27. Mokykla, įgyvendindama tikslus ir vykdydama jai pavestus uždavinius, vykdo šias
funkcijas:
27.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro patvirtintais muzikos ir dailės mokyklų programiniais reikalavimais,
choreografijos ir teatro ugdymo planais, ugdymo dalykų programomis, sudaromomis vadovaujantis
Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų
kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu;
27.2. individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą skirtingų gebėjimų ugdytiniams;
27.3. taiko mokyklos tikslus ir uždavinius atitinkančius vertinimo modelius;
27.4. teikia ankstyvojo ugdymo, pradinio, pagrindinio, kryptingo (išplėstinio) bei mėgėjų
programų pasiūlą;
27.5. rengia mokomųjų kolektyvų programų modulius;
27.6. organizuoja ir vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo tarpinius ir baigiamuosius žinių
patikrinimus;
27.7. inicijuoja, organizuoja bendrus projektus su respublikos ir užsienio meno mokyklomis;
27.8. konsultuoja mokymo(si) metodų, įvairių meno dalykų metodikos klausimais;
27.9. rengia rajoninius, respublikinius ir tarptautinius seminarus, praktikumus, festivalius,
konkursus, parodas, vykdo šalies ir tarptautinius švietimo, kultūros ir meninius projektus;
27.10. teikia informaciją visuomenei apie ugdytinių priėmimo į mokyklą sąlygas, programų
pasirinkimo galimybes;
27.11. sudaro mokymosi sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vykdo sutartus
įsipareigojimus;
27.12. užtikrina sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
27.13. tvarko mokyklos ugdytinių duomenis;
27.14. vykdo ugdymo (si) stebėseną;
27.15. sudaro sąlygas ugdytiniams perimti Europos kultūros pagrindus;
27.16. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms;
27.17. nustato ugdymo organizavimo tvarką, kurią reglamentuoja pamokų ir renginių
tvarkaraščiai;
27.18. teikia informacinę, psichologinę pagalbą;
27.19. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams;
27.20. sudaro sąlygas mokykloje dirbančių pedagogų profesiniam tobulėjimui;
27.21. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
27.22. vykdo švietėjiškas, kultūrines, metodines ir leidybines funkcijas;
27.23. organizuoja Atviro jaunimo centro veiklą:
27.23.1. dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis;
27.23.2. teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių
ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;
27.23.3. organizuoja veiklą, skatinančią jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus
sėkmingai integracijai į darbo rinką;4
27.23.4. esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar
krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;
27.23.5. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su
jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo
organizacijomis, bendruomene ir vaiko teises įgyvendinančiomis bei pagalbą vaikams, šeimai
teikiančiomis institucijomis – Joniškio rajono savivaldybės administracija, seniūnijomis, kitomis
institucijomis, kurios dirba su jaunimu;
27.23.6. užtikrina centre viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi.
28. Mokykla atlieka ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
29. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami švietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka, mokyklos pažymėjimai – mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka.
III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS
30. Mokykla, įgyvendindama savo tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas,
turi teisę:
30.1. rengti ir siūlyti įgyvendinti parengtas individualias programas, projektus, pasirinkti
pedagoginės veiklos būdus ir formas, mokymo metodus;
30.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
30.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtaką turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
30.4. stoti ir jungtis į asociacijas, burtis į profesines sąjungas;
30.5. vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, socialinio ugdymo, socialinės
reabilitacijos, integracijos, prevencijos ir kitas programas;
30.6. vykdyti Atviro jaunimo centro veiklą už centro ribų;
30.7. bendrauti ir bendradarbiauti su jaunų žmonių artimos aplinkos atstovais (tėvais,
broliais, seserimis ir pan.);
30.8. dirbti su savanoriais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos
įstatymo nuostatomis;
30.9. gauti informacinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą;
30.10. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
30.11. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančias ir tinkamai aprūpintas darbo vietas;
30.12. organizuoti mokyklos savivaldos institucijų veiklą;
30.13. savarankiškai palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su juridiniais ir fiziniais asmenimis,
susijusiais su mokyklos veikla: šalies ir užsienio švietimo, sveikatos, kultūros, teisėsaugos
institucijomis, savivaldybės institucijomis ir organizacijomis;
30.14. turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir
įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių, organizacijų bei fizinių asmenų,
taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės;
30.15. atlygintinai teikti švietimo viešąsias paslaugas ir gautas lėšas naudoti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
30.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti priskirtą savivaldybės turtą ir lėšas, naudotis ir
disponuoti juo, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
30.17. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
31. Mokyklos pareigos:
31.1. užtikrinti mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, priskirtų funkcijų kokybišką
atlikimą;
31.2. sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečioje
veikloje, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
31.3. užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos
asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;5
31.4. sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius
atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.
IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
32. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
32.1. direktoriaus patvirtintą mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios mokyklos
taryba ir Joniškio rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
32.2. mokyklos direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi mokyklos
taryba;
32.3. direktoriaus patvirtintą ugdymo planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba.
33. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas iš
jų teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Mokyklos direktorius:
34.1. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą,
neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
34.2. tvirtina mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo
mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, skatina juos,
skiria jiems drausmines nuobaudas;
34.3. nustato pavaduotojų veiklos sritis, funkcijas, koordinuoja jų veiklą ir įpareigoja
periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą;
34.4. atsako už informacijos apie mokykloje vykdomas neformaliojo švietimo programas,
jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokytojų kvalifikaciją, Atviro jaunimo centro veiklą,
svarbiausius mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas ir
pasiekimus viešą skelbimą;
34.5. priima mokinius į mokyklą, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka,
rūpinasi sutarčių sąlygų vykdymu, nustato mokyklos darbo tvarkos taisyklėse mokinių teises,
pareigas ir atsakomybę;
34.6. suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
34.7. vadovauja rengiant mokyklos strateginį planą ir metinius veiklos planus, švietimo
programas, juos tvirtina, vadovauja juos vykdant;
34.8. leidžia įsakymus, prižiūri jų vykdymą;
34.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodines
tarybas;
34.10 sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;
34.11. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
34.12. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijai kelti;
34.13. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;
34.14. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą;
34.15. užtikrina švietimo kokybę;
34.16. telkia mokyklos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, ilgalaikėms
ir trumpalaikėms mokyklos veiklos programoms vykdyti;
34.17. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už mokyklos veiklos
rezultatus;
34.18. kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos
teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;
34.19. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo
poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;
34.20. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalba mokiniui,
mokytojui ir mokyklai teikiančiomis institucijomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų,
sveikatos įstaigomis, mokyklos rėmėjais, visuomene, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis6
institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę
aplinką;
34.21. atstovauja mokyklai kitose institucijose;
34.22. valdo mokyklai skirtus asignavimus, formuoja mokyklos veiklos valdymo ir
apskaitos politiką, užtikrina finansų kontrolę, atsako už programų vykdymą, mokyklos biudžeto ir
pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, tikslingą naudojimą, teisingos buhalterinės apskaitos
organizavimą, teisingų įstaigos finansinių, statistinių ataskaitų rengimą ir pateikimą teisės aktų
nustatyta tvarka.
35. Direktorius vykdo ir kitas teisės aktuose, mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme
nustatytas funkcijas.
36. Mokyklos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už visą mokyklos veiklą: už
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, demokratinį mokyklos
valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, mokyklos veiklos
rezultatus, veiksmingą minimaliosios ar vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą, ugdymo
proceso organizavimą ir jo kokybę, administracinę, ūkinę ir finansinę veiklą, darbo ir priešgaisrinės
saugos taisyklių laikymąsi, vaikų saugumą, mokyklos turto apsaugą ir jo valdymą, finansų kontrolę,
prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, ir kitą su asignavimais
susijusią veiklą.
V. MOKYKLOS SAVIVALDA
37. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: mokyklos taryba ir mokytojų taryba.
38. Mokyklos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija,
atstovaujanti mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos
bendruomenei, telkianti juos mokyklos veiklos klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
39. Taryba sudaroma iš 6 mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), 6 mokytojų ir 3 mokinių.
40. Taryba renkama 4 metams remiantis demokratiniais rinkimų principais. Tėvus į tarybą
renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – visuotinis mokinių
susirinkimas. Taryba dirba pagal savo sudarytą darbo planą.
41. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje. Mokyklos
tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius.
42. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei
jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų tarybos narių.
43. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai
pasiskirsto po lygiai, tarybos pirmininko balsas yra lemiamas.
44. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems
dokumentams, mokyklos direktorius turi teisę prašyti svarstyti iš naujo.
45. Mokyklos taryba:
45.1. teikia siūlymus dėl mokyklos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
45.2. aprobuoja mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, ugdymo planą, mokyklos
nuostatus, darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus,
teikiamus mokyklos direktoriaus;
45.3. svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
45.4. aptaria siūlymus dėl papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
45.5. išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui
dėl mokyklos veiklos tobulinimo;
45.6. teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo
sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius išteklius;
45.7. inicijuoja mokyklos bendruomenės, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą;
45.8. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
46. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
47. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.7
48. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
49. Mokytojų tarybą sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai, visi
mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
50. Į mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų institucijų atstovai.
51. Mokytojų tarybai vadovauja direktorius.
52. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat
ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos
posėdis.
53. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai
tuo metu dirbančių mokytojų tarybos narių.
54. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
55. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir mokyklos
direktoriaus teikiamais klausimais.
VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO
TVARKA IR ATESTACIJA
56. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
57. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS
VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
59. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja jį ir disponuoja juo
pagal įstatymus Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
60. Mokyklos lėšos:
60.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir
savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
60.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
60.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais
perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
60.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
61. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
62. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų
nustatyta tvarka.
63. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
64. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus
pasitelkdama išorinius vertintojus. Valstybinę mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Švietimo ir
mokslo ministerija.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
65. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurios
adresas www.raudonikis.lt. Pranešimai ir informacija visuomenei apie mokyklos veiklą skelbiami viešai
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
66. Mokyklos nuostatus, jų keitimus ir pildymus tvirtina savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija.8
67. Mokyklos nuostatai keičiami ir pildomi pasikeitus teisės aktams ar mokyklos
direktoriaus, mokyklos tarybos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos iniciatyva.
68. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
69. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma mokyklos struktūros pertvarka ar
mokykla likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.
70. Dokumentai apie mokyklos reorganizavimą, pertvarkymą, vykdomą mokyklos
struktūros pertvarką ar likvidavimą skelbiami vietos ar regiono spaudoje, mokyklos interneto
svetainėje.