Vizija ir misija

Mokyklos vizija

– Meno mokykla – tai profesinio mokymo įstaiga, sudaranti sąlygas visiems norintiems rajono vaikams ugdyti muzikinius, dailės, šokio įgūdžius ir gebėjimus.

– Meno mokykloje ugdymo procesas remsis šiltu, tolerantišku dialogu, kolegiška partneryste, kuris paskatins mokinius laisvai ir kūrybiškai saviraiškai.

– Meno mokykla – kultūros skleidimosi ir skleidimo centras, šeimai ir visuomenei atviras kultūros židinys.

– Mokykloje veiks muzikos, dailės, choreografijos skyriai, kuriuose mokysis apie 400 šimtus mokinių.

Mokyklos misija

– Teikti kryptingą meninį ugdymą, atskleisti mokinio gabumus ir formuoti praktinius įgūdžius.

– Ugdyti savo krašto pilietį, tautinės kultūros papročių ir tradicijų puoselėtoją ir tęsėją.

– Sudaryti sąlygas įgyti moksleiviams meninę brandą, užtikrinančią ugdymo tęstinumą meno įstaigose.

– Brandinti tautinę ir kultūrinę savimonę, dėti tvirtus moksleivių dorovės pagrindus.

Mokyklos veiklos prioritetai

– Mokinių meninių gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymas.

– Mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

– Mokykla – kultūros skleidimosi ir skleidimo centras.

Veiklos tikslai

– Tenkinti mokinių meninių gabumų atskleidimo ir lavinimo poreikius, orientuoti į veiklą, gebėjimų plėtojimą, vertybinių nuostatų brandinimą, kryptingą ir visapusišką asmenybės ugdymą.

– Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, pedagoginės ir dalykinės kvalifikacijos tobulinimo.

– Sudaryti sąlygas glaudžiam visuomenės, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimui.